Wypadek w pracy może przydarzyć się właściwie w każdym zawodzie. Osoba poszkodowana ma wówczas prawo do świadczeń odszkodowawczych z tytułu tego zdarzenia. Aby uzyskać prawo do jednorazowego odszkodowania czy innych świadczeń, zdarzenie musi zostać uznane za wypadek w pracy i nie mogą zaistnieć żadne okoliczności, które mogłyby spowodować utratę prawa do niego.

Kiedy przysługuje odszkodowanie za wypadek w pracy?

Wypadek przy pracy według definicji jest nagłym zdarzeniem wywołanym nagle zaistniałą przyczyną zewnętrzną, która doprowadza do urazu albo w skrajnych przypadkach śmierci, przy czym zdarzenie to nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Jeśli więc pracownik wykonywał powierzone mu przez przełożonego obowiązki służbowe, czy też wykonywał zadania na rzecz firmy bez wyraźnego polecenia. Wypadkiem w pracy określane jest zdarzenie, do którego doszło na terenie zakładu pracy, ale nie tylko. Kiedy na przykład pracownik udał się na służbowy wyjazd, żeby realizować obowiązki, wynikające ze stosunku pracy i spotkał go wypadek, wówczas zostanie on uznany również za wypadek w pracy. Osoba posiadająca ubezpieczenie wypadkowe na skutek wypadku przy pracy, czy też choroby zawodowej i stała się niezdolna do pracy w stopniu długotrwałym czy stałym, jest upoważniona do starania się o jednorazowe odszkodowanie. Pieniądze jej należne, zostaną wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie jakby się mogło zdawać przez pracodawcę.

Stały oraz długotrwały uszczerbek na zdrowiu

Wyróżnia się stały i długotrwały uszczerbek na zdrowiu. O stałym można mówić, kiedy dochodzi do naruszenia sprawności organizmu, przez które doszło do poważnego upośledzenia i nie ma szans na poprawę stanu zdrowia, w wyniku której osoba poszkodowana mogłaby wrócić do pełni sił. Długotrwały uszczerbek na zdrowiu jest to naruszenie sprawności organizmu, poprzez upośledzenie czynności organizmu na okres powyżej 6 miesięcy, jednakże jest widoczna szansa na poprawę stanu zdrowia osoby poszkodowanej, która z czasem będzie zdolna znowu do pracy. ZUS zajmuje się analizą stopnia uszczerbku na zdrowiu i przyznaje jednorazowe odszkodowania w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia, za każdy procent stałego czy też długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. O takie odszkodowanie, mogą również starać się bliscy pracownika, którzy stracili go w wyniku śmiertelnego wypadku.

W jaki sposób można starać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił odszkodowanie za wypadek w pracy, należy przede wszystkim złożyć odpowiednie, kompletne dokumenty. Poszkodowana osoba w danym wniosku musi podać takie informacje jak: okoliczności wypadku któremu uległa, świadków zaistniałego zdarzenia, to w jaki sposób została poszkodowana oraz załączyć opinię lekarza. Dokumentacja medyczna jest sporządzana od razu po wypadku. Pracownik musi poinformować lekarza, w jaki właściwie sposób doszło do zdarzenia i jakie były tego skutki. Uzupełniony wniosek należy przekazać płatnikowi składek. Jeśli dojdzie do jakiegokolwiek wypadku w pracy, najważniejsze jest bezzwłoczne powiadomienie przełożonego, o ile stan zdrowia na to oczywiście pozwala, aby mógł on podjąć odpowiednie kroki.

Do ZUS czy płatnika składek należy złożyć takie dokumenty jak:

1. Informacje o przeprowadzonym przez pracodawcę szkoleniu BHP.

2. Oświadczenie osoby, która była świadkiem zdarzenia, lub której poszkodowany powiedział o swoim wypadku.

3. Kartę informacyjną dotyczącą informacji o udzieleniu pierwszej pomocy.

4. Zaświadczenie o stanie zdrowia ubezpieczonego.

5. Dane ubezpieczonego.

6. Dane pozwalające na identyfikację płatnika składek.

7. Wniosek o rodzaju świadczenia o jakie ubiega się poszkodowany. W sytuacji, kiedy świadczenie z ZUS-u nie pokryje kosztów leczenia, za wypadek w pracy przysługuje także odszkodowanie od pracodawcy. To pracodawca powinien przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników i ich szybki powrót do zdrowia. Niekiedy to pracodawca jest odpowiedzialny za wypadek swojego podwładnego (jeśli na przykład nie zadbał o odpowiednie zabezpieczenie maszyn, czy też nie zapewnił pracownikowi odpowiedniego stroju ochronnego). Wiele wypadków zdarza się zwłaszcza w zakładach produkcyjnych.

Ile może wynieść jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Aktualnie jest to 917 złotych za każdy procent stałego czy długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. 16048 złotych z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielniej egzystencji ubezpieczonego. Kwota 82532 złote dotyczy sytuacji, w której osoba ubezpieczona ginie w wypadku przy pracy, wówczas o odszkodowanie może ubiegać się dziecko czy małżonek zmarłego.

Jeżeli i Ty potrzebujesz dochodzić odszkodowania za wypadek przy pracy, to w takiej sytuacji wskazane jest oddać sprawy w ręce profesjonalistów. Firmą odszkodowawczą prężnie działającą na polskim rynku jest Omega Kancelarie Prawne. Więcej można poczytać na ich temat na stronie https://kancelariaomega.pl.